REGULAMIN:

WARUNKI OGÓLNE

 1. Sklep internetowy firmy Epiroc Polska sp. z o.o - część grupy Atlas Copco, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.narzedziawiertnicze.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

 2. Właścicielem sklepu internetowego jest Epiroc Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Jerozolimskie 17802-486 Warszawa nr wpisu do KRS 0000060819, NIP 5223099831, REGON 368098146.

 3. Regulamin określa zasady sprzedaży towarów za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Epiroc Polska Sp. z o. o. a przedsiębiorcami oraz konsumentami, przez których uważa się osoby fizyczne dokonujące czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

 1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są wolne od wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu.

 2. Epiroc Polska zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach sklepu.

 3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

 1. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem a Ogólnymi Warunkami Sprzedaży (OWS) i umową zawartą pomiędzy stronami – pierwszeństwo zachowują postanowienia umowy, a następnie OWS.

 2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym Epiroc Polska są cenami detalicznymi netto podanymi w złotych polskich i nie zawierają VAT (jest on doliczany do zamówienia na stronie podsumowanie zamówienia). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

 3. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, sprzedający niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym klienta. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.


PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów drogą elektroniczną jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zawartym w nim uprawnieniu dla konsumenta opisanym pkt 36 oraz prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez Epirocc Polska na stronach sklepu internetowego.

 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Epiroc Polska zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

 4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

 5. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień przez Pocztę Polską lub kuriera.

 6. Zamawiający posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. Epiroc Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również, gdy we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w ustalonej wysokości.

 7. Koszty przesyłki są pokrywane przez Zamawiającego także wówczas, gdy:

a)    przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera,

b)   przesyłka nie zostanie odebrana na poczcie w przypadku usługi za pobraniem.

 1. Epiroc Polska prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT.

 2. Dla produktów umieszczonych w kategorii Kamieniołomy bloczne dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT wystawia Bigfox sp. z o.o. - autoryzowany dystrybutor Epiroc.

 3. Wraz z towarem Epiroc Polska przekaże Zamawiającemu informacje (w szczególności opisy, schematy) dotyczące montażu, zasad eksploatacji i konserwacji, o ile są wymagane dla tych urządzeń, o czym Zamawiający będzie poinformowany.

 4. Wraz z towarem Epiroc Polska przekaże Zamawiającemu informacje (w szczególności opisy, schematy) dotyczące montażu, zasad eksploatacji i konserwacji, o ile są wymagane dla tych urządzeń, o czym Zamawiający będzie poinformowany.

 5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia, możliwość zakupu alternatywnych produktów).

 6. Epiroc Polska indywidualnie ustala z Zamawiającym metody i warunki płatności za produkty sprzedawane przez niego za pomocą sklepu internetowego, a po ustaleniu warunków umowy wysyła do Zamawiającego mail z potwierdzeniem zamówienia.

 7. Możliwymi metodami płatności w sklepie internetowym są: płatność gotówką przy osobistym odbiorze towaru, przelew bankowy, przekaz pocztowy, pobranie przy dostawie.

 8. Metody płatności są podawane przez sprzedawcę przy każdym potwierdzeniu zamówienia.

 9. Metoda płatności z odroczonym terminem płatności - dla stałych klientów lub po pozytywnej weryfikacji przesłanych dokumentów firmy.

 10. W przypadku opóźnienia z zapłatą ceny sprzedaży, Epiroc Polska powiadomi Zamawiającego na piśmie o opóźnieniu. Sprzedawca ma wówczas prawo do powstrzymania się z dostarczeniem dalszych części dostawy. Ponadto, Sprzedawca ma prawo wyznaczyć Zamawiającemu dodatkowy termin w celu zabezpieczenia zapłaty, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może od umowy odstąpić. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.

 11. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Zamawiający traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

 12. W stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami Epiroc Polska nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody majątkowe  lub osobowe spowodowane przez Produkt, po jego dostawie oraz przez okres, gdy znajduje się on w posiadaniu Zamawiającego.

 

GWARANCJE I REKLAMACJE

 1. Towary oferowane w sklepie internetowym Epiroc Polska są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi.

 2. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z Epiroc Sp. z o.o. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dowód zakupu lub karta gwarancyjna, które Zamawiający otrzymuje wraz z zamówionym towarem.

 3. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych. Zamawiający powinien niezwłocznie skontaktować się z biurem sklepu celem uzyskania informacji i procedury postępowania (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).

 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową na podany na stronie sklepu adres. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 5. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu oraz pismo z reklamacją. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

 6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci Zamawiającemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 8. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 9. Koszty związane z odesłaniem przesyłki, w przypadku niezasadnej reklamacji, pokrywa Zamawiający.

 10. W przypadku przedsiębiorców strony wyłączają rękojmię za wady fizyczne.

 11. Zamawiający będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 12. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny. W przypadku złożenia przez konsumenta skargi za pośrednictwem platformy ODR, sklep nie ma obowiązku korzystać z pozasądowych metod jej rozwiązywania.

 

ZWROT I WYMIANA TOWARU

 1. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683, 2361, z 2018 r. poz. 650) Zamawiającemu będącemu konsumentem przysługuje tzw. prawo do namysłu polegające na możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. Prawo to wygasa z upływem terminu 14 dni.

 2. Termin 14 - dniowy liczy się od dnia otrzymania produktu. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

 3. Aby móc zwrócić paczkę, zgodnie z w/w Ustawą, wraz z odsyłanymi produktami należy przesłać pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy zawartej na odległość. W piśmie zawierającym oświadczenie o odstąpieniu należy wpisać m. in. swoje dane osobowe i adresowe, dane dotyczące zwracanej przesyłki i poświadczyć własnoręcznym podpisem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 37 wystarczające jest nadanie przed jego upływem  oświadczenia w placówce pocztowej.

 4. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wówczas, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar powinien znajdować się w opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosić widocznych śladów używania. W przypadku skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany w serwisie. Po zwrotnym doręczeniu towaru sklep wysyła wiadomość e-mail o otrzymaniu towaru.

 5. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru i jego wypróbowania bądź też innego jego użycia, które pozwoli na zbadanie funkcjonalności rzeczy, o ile mieści się ona w granicach zwykłego zarządu.

 6. Przesyłka będzie wydana zamawiającemu po uprzednim pisemnym potwierdzeniu podpisem na liście przewozowym, iż wydawana jest w stanie kompletnym i nienaruszonym. W przypadku stwierdzenia w/w widocznych wad przesyłki Zamawiający ma prawo odmówić podpisu. Przewoźnik sporządza protokół szkody opisując zauważone wady. W takim przypadku przesyłka zostaje odesłana do sklepu po czym powtórnie przesłana w stanie kompletnym na koszt sklepu.

 7. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 8. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym, niż 14 dni, na podane przez Zamawiającego konto bankowe.

 9. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jej odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej), chyba że sklep zaproponował, że sam odbierze produkty od Zamawiającego.

 1. Prawo odstąpienia od umowy opisane powyżej nie przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do umów:

 1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Zamawiającego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,  zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 4. w której konsument wyraźnie żądał, aby sklep do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Zamawiający żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

 1. Jeśli rozmiar, rodzaj, typ zakupionego towaru nie jest właściwy, istnieje możliwość wymiany na inny z dostępnego asortymentu. Produkt taki nie może nosić widocznych śladów użytkowania oraz musi posiadać nieoderwane, oryginalne metki i opakowanie, w którym został nadany do Zamawiającego. W takim wypadku Zamawiający winien dołączyć ORYGINAŁ PARAGONU LUB KSERO FAKTURY VAT. Do paczki z wymienianym towarem winien być załączony przelew na konto Epiroc Polska lub gotówka w wysokości 12 zł na przesyłkę zwrotną.

OCHRONA  DANYCH

 1. Zamawiający podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, ale do złożenia zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania umowy podanie danych osobowych jest niezbędne. Dane osobowe Zamawiającego będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do korzystania ze sklepu, złożenia i realizacji zamówienia, w tym dokonania rozliczeń oraz sprawozdawczości finansowej, składania reklamacji, jak również ewentualnego dochodzenia roszczeń.

 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”) jest Epiroc Polska.

 3. Administrator zapewnia Zamawiającemu realizację uprawnień wynikających z RODO, w szczególności prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, pisząc na adres sklep@narzedziawiertnicze.pl

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Zamawiającego. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do ich prawdziwości Administrator może wstrzymać się z realizacją zamówienia do wyjaśnienia, nie dłużej jednak niż 5 dni od daty jego złożenia lub odmówić wykonania zlecenia.

 5. Dane osobowe Zamawiającego, chronione zgodnie z RODO, nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom.

 6. Dane osobowe Zamawiającego, o ile wyrazi na to zgodę, mogą być wykorzystywane przez Administratora do przesyłania mu drogą elektroniczną na adres e-mail informacji reklamowych i promocyjnych, a także w innych celach marketingowych związanych z działalnością Administratora. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.

 1. Administrator oświadcza, że wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym RODO oraz aby chronić prawa osób, których dane dotyczą.  

 2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawidłowość podanych danych osobowych.

 3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator sklepu internetowego.

 4. Epiroc Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujących Serwis.

 5. Administrator zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego czasowego wyłączenia Serwisu w celu jego konserwacji, poprawy lub dodania usług, itp. przyczyn bez uprzedzania o tym użytkowników.

 6. Kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub w części treści dostępnych w Serwisie dozwolone jest jedynie po uzyskaniu zgody Administratora.

 7. Administrator zastrzega sobie możliwość do scedowania części lub całości praw i obowiązków wynikających z prowadzenia Serwisu.

 8. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez użytkowników do Serwisu, gdy dotyczą one spraw, które administrator uzna za warte upublicznienia.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Epiroc Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego,

b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,

c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego ,

d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.