REGULAMIN:

WARUNKI OGÓLNE

 1. Sklep internetowy firmy Atlas Copco Polska Sp. z o. o., znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.narzedziawiertnicze.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Właścicielem sklepu internetowego jest Atlas Copco Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul Badylarska 25, 02-484 Warszawa nr wpisu do KRS 0000060819, NIP. 527-00-11-039, REGON 010362907.
 3. Regulamin określa zasady sprzedaży towarów za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Atlas Copco Polska Sp. z o. o. a przedsiębiorcami oraz konsumentami, przez których uważa się osoby fizyczne dokonujące czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są wolne od wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu.
 2. Atlas Copco Polska zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach sklepu.
 3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
 1. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem a Ogólnymi Warunkami Sprzedaży (OWS) i umową zawartą pomiędzy stronami – pierwszeństwo zachowują postanowienia umowy, a następnie OWS.
 2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym Atlas Copco Polska są cenami detalicznymi podanymi w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
 3. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, sprzedający niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym klienta. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.


PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów drogą elektroniczną jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zawartym w nim uprawnieniu dla konsumenta opisanym pkt 36 oraz prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez Atlas Copco Polska na stronach sklepu internetowego.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Atlas Copco Polska zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 5. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień przez Pocztę Polską lub kuriera.
 6. Zamawiający posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. Atlas Copco Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również, gdy we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w ustalonej wysokości.
 7. Koszty przesyłki są pokrywane przez Zamawiającego także wówczas, gdy:

a)    przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera,

b)   przesyłka nie zostanie odebrana na poczcie w przypadku usługi za pobraniem.

 1. Atlas Copco Polska prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT. Wraz z towarem Atlas Copco Polska przekaże Zamawiającemu informacje (w szczególności opisy, schematy) dotyczące montażu, zasad eksploatacji i konserwacji, o ile są wymagane dla tych urządzeń, o czym Zamawiający będzie poinformowany.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia, możliwość zakupu alternatywnych produktów).
 3. Atlas Copco Polska indywidualnie ustala z Zamawiającym metody i warunki płatności za produkty sprzedawane przez niego za pomocą sklepu internetowego, a po ustaleniu warunków umowy wysyła do Zamawiającego mail z potwierdzeniem zamówienia.
 4. Możliwymi metodami płatności w sklepie internetowym są: płatność gotówką przy osobistym odbiorze towaru, przelew bankowy, przekaz pocztowy, pobranie przy dostawie.
 5. Metody płatności są podawane przez sprzedawcę przy każdym potwierdzeniu zamówienia.
 6. . Metoda płatności z odroczonym terminem płatności - dla stałych klientów lub po pozytywnej weryfikacji przesłanych dokumentów firmy.
 7. W przypadku opóźnienia z zapłatą ceny sprzedaży, Atlas Copco Polska powiadomi Zamawiającego na piśmie o opóźnieniu. Sprzedawca ma wówczas prawo do powstrzymania się z dostarczeniem dalszych części dostawy. Ponadto, Sprzedawca ma prawo wyznaczyć Zamawiającemu dodatkowy termin w celu zabezpieczenia zapłaty, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może od umowy odstąpić. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.
 8. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Zamawiający traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
 9. W stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami Atlas Copco Polska nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody majątkowe  lub osobowe spowodowane przez Produkt, po jego dostawie oraz przez okres, gdy znajduje się on w posiadaniu Zamawiającego.

 

GWARANCJE I REKLAMACJE

 1. Towary oferowane w sklepie internetowym Atlas Copco Polska są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi.
 2. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z Atlas Copco Polska Sp. z o.o. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dowód zakupu lub karta gwarancyjna, które Zamawiający otrzymuje wraz z zamówionym towarem.
 3. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych. Zamawiający powinien niezwłocznie skontaktować się z biurem sklepu celem uzyskania informacji i procedury postępowania (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową na podany na stronie sklepu adres. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu oraz pismo z reklamacją. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.
 6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci Zamawiającemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 8. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 9. Koszty związane z odesłaniem przesyłki, w przypadku niezasadnej reklamacji, pokrywa Zamawiający.
 10. W przypadku przedsiębiorców strony wyłączają rękojmię za wady fizyczne.

 

ZWROT I WYMIANA TOWARU

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), Zamawiający, który jest konsumentem - ma możliwość zrezygnowania z zakupu w ciągu 10 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów (poza kosztami odesłania paczki).
 2. Termin 10 - dniowy liczy się od dnia otrzymania produktu. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 3. Aby móc zwrócić paczkę, zgodnie z w/w Ustawą, wraz z odsyłanymi produktami należy przesłać pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy zawartej na odległość. W piśmie zawierającym oświadczenie o odstąpieniu należy wpisać m. in. swoje dane osobowe i adresowe, dane dotyczące zwracanej przesyłki i poświadczyć własnoręcznym podpisem.
 4. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wówczas, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar powinien znajdować się w opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosić widocznych śladów używania. W przypadku skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany w serwisie. Po zwrotnym doręczeniu towaru sklep wysyła wiadomość e-mail o otrzymaniu towaru.
 5. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru i jego wypróbowaniabądź też innego jego użycia, które pozwoli na zbadanie funkcjonalności rzeczy, o ile mieści się ona w granicach zwykłego zarządu.
 6. Przesyłka będzie wydana zamawiającemu po uprzednim pisemnym potwierdzeniu podpisem na liście przewozowym, iż wydawana jest w stanie kompletnym i nienaruszonym. W przypadku stwierdzenia w/w widocznych wad przesyłki Zamawiający ma prawo odmówić podpisu. Przewoźnik sporządza protokół szkody opisując zauważone wady. W takim przypadku przesyłka zostaje odesłana do sklepu po czym powtórnie przesłana w stanie kompletnym na koszt sklepu.
 7. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym, niż 14 dni, na podane przez Zamawiającego konto bankowe.

 

 1. Jeśli rozmiar, rodzaj, typ zakupionego towaru nie jest właściwy, istnieje możliwość wymiany na inny z dostępnego asortymentu. Produkt taki nie może nosić widocznych śladów użytkowania oraz musi posiadać nieoderwane, oryginalne metki i opakowanie, w którym został nadany do Zamawiającego. W takim wypadku Zamawiający winien dołączyć ORYGINAŁ PARAGONU LUB KSERO FAKTURY VAT. Do paczki z wymienianym towarem winien być załączony przelew na konto Atlas Copco Polska lub gotówka w wysokości 12 zł na przesyłkę zwrotną.

 

OCHRONA  DANYCH

 1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Atlas Copco Polska (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 2. Administratorem danych osobowych jest Atlas Copco Polska.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do ich prawdziwości Administrator może wstrzymać się z realizacją zamówienia do wyjaśnienia, nie dłużej jednak niż 5 dni od daty jego złożenia lub odmówić wykonania zlecenia.
 4. Dane osobowe Zamawiającego, chronione zgodnie z ustawa o danych osobowych, nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom.
 1. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawidłowość podanych danych osobowych.
 2. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego.
 3. Każdy Zamawiający, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres sklep@narzedziawiertnicze.pl
 4. Atlas Copco Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją                        Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujących Serwis.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego czasowego wyłączenia Serwisu w celu jego konserwacji, poprawy lub dodania usług, itp. przyczyn bez uprzedzania o tym użytkowników.
 6. Kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub w części treści dostępnych w Serwisie dozwolone jest jedynie po uzyskaniu zgody Administratora.
 7. Administrator zastrzega sobie możliwość do scedowania części lub całości praw i obowiązków wynikających z prowadzenia Serwisu.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez użytkowników do Serwisu, gdy dotyczą one spraw, które administrator uzna za warte upublicznienia.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Atlas Copco Polska zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego,

b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,

c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego ,

d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.