REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
KNW ATLAS (dawniej BIG FOX) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów za pośrednictwem sieci Internet wyłącznie pomiędzy KNW ATLAS (dawniej BIG FOX) Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (dalej także BIG FOX) a przedsiębiorcami.

 2. Właścicielem sklepu internetowego jest KNW ATLAS (dawniej BIG FOX) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawskiej 40, lok. 2A (40-008 Katowice) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy o nr KRS: 0000335916, nr NIP: 9542682331, nr REGON: 241309021. Właściciel sklepu internetowego będzie również zwany w dalszej części regulaminu Sprzedawcą.

 3. Sklep internetowy (dalej Sklep) spółki KNW ATLAS (dawniej BIG FOX) znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.narzedziawiertnicze.pl umożliwia zawieranie umów sprzedaży produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu za pośrednictwem sieci Internet.

 4. Niniejszy Regulamin skierowany jest do przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z przedsiębiorcą umowy sprzedaży Produktów, znajdujących się w asortymencie Sklepu, za pośrednictwem sieci Internet. Niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców i nie ma zastosowania do konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

 5. Wszystkie Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu są wolne od wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu.

 6. KNW ATLAS (dawniej BIG FOX) zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu.

 7. Zamieszczone na stronach Sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

 8. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są cenami detalicznymi netto podanymi według wyboru Klienta w złotych polskich (PLN) lub w euro (EUR) i nie zawierają podatku VAT (jest on doliczany do zamówienia, a Klient zapoznaje się z jego wysokością w otrzymanym od Sklepu potwierdzeniu zamówienia). Wiążąca dla stron umowy jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Końcowa cena zapłaty uwzględnia cenę za Produkt oraz koszt dostawy, o którym Klient jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia. Cena wyrażona jest według wyboru Klienta w  polskich złotych lub w euro.

 9. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, lub kosztów dostawy po złożeniu zamówienia Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Klienta Sklepu. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.

§ 2
DEFINICJE POJĘĆ

 1. Sprzedawca KNW ATLAS (dawniej BIG FOX)Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawskiej 40, lok. 2A (40-008 Katowice) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000335916, o kapitale zakładowym 410.000,00 złotych, nr NIP: 9542682331, nr REGON: 241309021.

 1. Klient – przedsiębiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, który posiada utworzone Konto, korzysta ze Sklepu i dokonuje zakupów za jego pośrednictwem. .

 2. Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sklep.nadzedziawiertnicze.pl umożliwiający między innymi Sprzedawcy i Klientowi zawieranie umów sprzedaży na odległość.

 3. Konto – funkcja Sklepu internetowego umożliwiająca przechowywanie zbioru informacji dotyczących danego Klienta, w tym składanych przez niego Zamówień i zawieranych przez niego umów.

 1. Formularz rejestracji – funkcja Sklepu umożliwiająca jego użytkownikowi utworzenie Konta w celu korzystania z wszystkich oferowanych przez Sklep funkcjonalności.

 2. Koszyk – funkcja sklepu internetowego umożliwiająca Klientowi weryfikację wybranych przez niego, z asortymentu Sklepu, produktów przeznaczonych do zakupu.

 3. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady i tryb zawierania z przedsiębiorcą umów sprzedaży.

 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, której przedmiotem jest Produkt lub Produkty, określające w szczególności ich rodzaj i liczbę. Zamówienie składane jest za pośrednictwem formularza znajdującego się w Sklepie, umożliwiającego dodanie Produktów do Koszyka oraz określającego warunki umowy sprzedaży, w tym między innymi rodzaju dostawy i sposobu płatności.  

 5. Produkt – rzecz ruchoma znajdująca się w asortymencie Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży, Produktu lub Produktów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

§ 3

DANE KONTAKTOWE SKLEPU I WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Kontakt ze Sprzedawcą można podjąć kierując korespondencję na adres ul. Warszawska 40, lok. 2A (40-008 Katowice) lub za pośrednictwem:

 1. poczty elektronicznej pod adresem sklep@narzedziawiertnicze.pl

 2. pod nr telefonu +48 736 656 101 w godzinach 8-16

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu, składania Zamówień oraz zawierania Umów sprzedaży, Klient winien posiadać:

 1. dostęp do urządzenia końcowego wraz z dostępem do sieci Internet i   
    przeglądarki internetowej.

 2. aktywny adres poczty elektronicznej.

§ 4

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Za pośrednictwem Sklepu Klient, jak również użytkownik nie będący Klientem, może zapoznać się z Produktami prezentowanymi w Sklepie. Prezentacja Produktów odbywa się poprzez publikację zdjęć Produktów na stronie Sklepu wraz z podaniem specyfikacji i opisu Produktów.

 2. Korzystać ze Sklepu, w tym składać zamówienia, można przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

 3. Do złożenia zamówienia na stronie Sklepu niezbędnym jest uprzednie założenie na jego stronie Konta. Do założenia Konta niezbędne jest podania następujących danych Imię i Nazwisko, adres email, hasło logowania, NIP i adres firmy, nr telefonu.

 4. Założenie konta w Sklepie jest bezpłatne, podobnie jak jego dalsze utrzymywanie, czy usunięcie.

 5. W celu złożenia zamówienia Klient obowiązany jest w pierwszej kolejności zalogować się, która to czynność polega na wskazaniu adresu poczty elektronicznej oraz wskazania hasła, które zostały podane przez Klienta w Formularzu rejestracji Konta.

 6. Po zalogowaniu Klient dokonuje wyboru Produktów, które chce kupić za pośrednictwem Sklepu, poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka”. Następnie wybrane Produkty zostaną dodane do Koszyka. Klient może dokonać wyboru kolejnych Produktów, które zamierza kupić. Po wyborze wszystkich Produktów, których zakup Klient przewiduje należy przejść  do podsumowania zakupów, gdzie Klient dokonuje wyboru sposobu płatności, sposobu dostawy oraz akceptuje postanowienia regulaminu. Klient może również uaktualnić dane do faktury oraz adres dostawy w przypadku, w którym dostawa miałaby nastąpić na adres inny niż wskazany podczas zakładania Konta. Następnie Klient zatwierdza postanowienia regulaminu po czym przechodzi do złożenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

 7. Dane podane przez Klienta podczas rejestracji Konta będą danymi do dostarczenia przesyłki oraz wystawienia faktury.

 8. Formularz Zamówienia zawiera informacje dotyczące wszystkich wybranych przez Klienta Produktów ich całkowitej ceny, sposobu płatności oraz sposobu dostawy.

 9. Kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” Klient nie ma możliwości modyfikacji zamówienia. Ewentualne modyfikacje mogą nastąpić wyłącznie w przypadku podjęcia ze Sprzedawcą kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisemnie, lub telefonicznie pod adresami lub numerami wskazanymi w § 3 ust. 1 lit. a) – c).  

 1. Sklep oferuje Klientowi następujące formy płatności za zamówione Produkty:

 1. płatność gotówką przy odbiorze osobistym Produktów,

 2. płatność przelewem na rachunek bankowy Sklepu,

 3. płatność przekazem pocztowym.

 1. Sklep oferuje Klientowi następujące formy dostawy i wydania zamówionych Produktów:

 1. odbiór osobisty pod adresem 58-150 Strzegom, ul. Gronowska 9A,

 2. dostawa pod wskazany adres przez Sklep,

 3. przesyłka kurierska,

 4. przesyłka pocztowa.

§ 5
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem formularza Sklep niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje poprzez wysłanie Klientowi pocztą elektroniczną informacji zawierającej:

 1. oświadczenie Sprzedawcy o wpływie Zamówienia,

 2. oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu do realizacji otrzymanego Zamówienia (potwierdzenie Zamówienia),

 3. potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży (potwierdzenie zamówienia zawierające wszelkie dane dotyczące sposobu płatności, sposobu dostawy, adresu dostawy oraz danych do faktury).

Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości zawierającej wskazane wyżej informacje.

 1. Klient zobowiązany jest dokonać płatności w następującym terminie:

 1. w przypadku wyboru płatności gotówką – najpóźniej podczas odbioru osobistego,

 2. w przypadku wyboru płatności przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży chyba, że strony za pośrednictwem korespondencji elektronicznej zgodnie ustalą inny niż 30-to dniowy termin płatności

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy innego niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie do 7 dni od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę w przypadku Produktów, które znajdują się na stanie magazynowym. W przypadku produktów, które nie znajdują się na stanie magazynowym termin wysyłki zostanie przekazany Klientowi za pośrednictwem korespondencji elektronicznej. W przypadku, w którym Klient nie zaakceptuje terminu wysyłki podanego przez Sprzedawcę będzie uprawniony do anulowania zamówienia.

 2. Jeżeli Zamówienie obejmuje Produkty o różnych terminach dostawy dniem dostawy będzie dłuższy z podanych terminów. Klient zachowuje jednakże uprawnienie do żądania dostarczenia Produktów częściowo (w pierwszej kolejności Produktów dostępnych „od ręki” lub tych Produktów, których czas dostarczenia jest krótszy) lub żądania dostawy wszystkich zakupionych Produktów po przetworzeniu i skompletowaniu wszystkich Produktów objętych zamówieniem.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do wydania Klientowi w terminie i miejscu wskazanym w wysłanej do Klienta korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient może również uzyskać informacje w przedmiocie terminu i miejsca odbioru zakupionych Produktów telefonicznie. Odbiór osobisty zakupionych Produktów jest bezpłatny.

§ 6
GWARANCJA

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 1. Strony (Sprzedawca i Klient) wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 1. W przypadku wystąpienia wady Produktu Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji z tytułu gwarancji udzielonej przez Sprzedawcę.

 1. Sprzedawcą udzielającym gwarancji na Produkty, które można kupić za pośrednictwem Sklepu jest BIG FOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawskiej 40, lok. 2A (40-008 Katowice) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy o nr KRS: 0000335916, nr NIP: 9542682331, nr REGON: 241309021

 1. Na sprzedane za pośrednictwem Sklepu Produkty Sprzedawca udziela gwarancji na warunkach wskazanych w treści niniejszego Regulaminu.

 1. Sprzedawca wykona swoje obowiązki wynikające z gwarancji w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

 1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady tkwiące w Produkcie.

 1. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia produktu spowodowane:

 1. montażem niezgodnym z załączoną przez Sprzedawcę instrukcją montażu, zasadami sztuki, przepisami i normami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. użyciem do montażu nieodpowiednich narzędzi lub materiałów,

 3. niewłaściwą eksploatacją, tj. niezgodną z przeznaczeniem sprzętu i instrukcją obsługi,

 4. niewłaściwym transportem lub przechowywaniem Produktu, którego jakość jest reklamowana,

 5. dokonaniem samodzielnych napraw i przeróbek,

 6. umyślnego działania lub zaniechania, którego skutkiem jest uszkodzenie Produktu.

 1. Gwarancją nie są objęte Produkty podlegające naturalnemu zużyciu w trakcie ich eksploatacji.

 2. Gwarancja nie obejmuje zaspokojenia roszczeń o naprawienie szkody z tytułu utraconych korzyści, przestoju w pracy, utratę czasu, okresową niesprawność urządzenia

 1. Reklamację z tytułu gwarancji można złożyć w formie pisemnej na wskazany w Regulaminie adres Sprzedawcę, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@narzedziawiertnicze.pl , jak również zgłosić telefonicznie pod nr +48 736 656 101  

 1. Reklamacja zostanie przez Sprzedawcę rozpoznana w terminie 14 dni, a gdy jej rozpoznanie wymaga przeprowadzenia badań laboratoryjnych w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące.

 1. W przypadku uznania reklamacji w całości Klientowi przysługuje prawo do wymiany reklamowanego Produktu na nowy wolny od wad lub zwrot gotówki. W przypadku częściowego uwzględnienia reklamacji Klientowi przysługuje proporcjonalny do stopnia zużycia reklamowanego Produktu zwrot gotówki, który następuje w oparciu o swobodne uznanie Sprzedawcę.

 2. Uwzględnienie lub częściowe uwzględnienie reklamacji jak również jej odrzucenie zostanie przez Sprzedawcę uzasadnione.

§ 7
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”) jest Sprzedawca. Z administratorem można kontaktować się wykorzystując dane, o których mowa  w §3 ust. 1 powyżej.

 2. Dane osobowe Klienta są lub mogą być przetwarzane przez administratora w następujących celach:

 1. świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym umożliwienia zarejestrowania Konta, logowania się na to Konto,

 2. umożliwienia Klientowi złożenia Zamówienia, podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia, zrealizowania i rozliczenia Umowy sprzedaży (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 3. obsługi ewentualnych reklamacji i roszczeń gwarancyjnych związanych z realizowanymi świadczeniami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i f RODO);

 4. marketingowych, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora do (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), poprzez prowadzenie baz klientów, wysyłanie (pod warunkiem uzyskania zgody) informacji handlowych drogą elektroniczną, etc.;

 5. ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i f RODO).

 1. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom świadczącym usługi montażu, serwisu, napraw, podmiotom zajmującym się obsługą prawną administratora, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z administratorem w stałym stosunku zlecenia.

 2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzanie przez czas:

 1. istnienia Konta Klienta w Sklepie,

 2. istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Klient wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym,

 3. w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody - przez czas obowiązywania tej zgody, do czasu jej cofnięcia,

 4. każdorazowo jednak dane osobowe Klientów będą przetwarzane, co najmniej przez czas niezbędny do wykonania zawartej Umowy sprzedaży, dochodzenia lub przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych (o ile taka Umowa została zawarta).

 1. Klient ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

 2. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w celach marketingowych, Klient może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu.

 3. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Klient może w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie, w szczególności zaś wysyłając e-mail do administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 4. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. Administrator może podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosować profilowanie, w stosunku do danych osobowych Klienta zbieranych, za jego zgodą za pośrednictwem plików „cookies”, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Klienta żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jego sytuację.

 6. Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, ale do rejestracji Konta, złożenia Zamówienia oraz zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży podanie danych osobowych jest niezbędne.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego (w tym również do umów sprzedaży zawartych z podmiotem zagranicznym).

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każda taka zmiana będzie ogłaszana przez Sprzedawcę z 1-miesięcznym wyprzedzeniem.

 3. Informacje o zmianach niniejszego Regulaminu znajdują się w Sklepach Stacjonarnych i na stronie internetowej sklep.narzedziawiertnicze.pl].

 4. Klient zostanie poinformowany o zmianach niniejszego Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS, wysłanych przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Uczestnika w Formularzu rejestracji.

 5. Umowy zawierane za pośrednictwem niniejszego Sklepu zawierane są w języku polskim.

 6. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany asortymentu Sklepu, jak również do przeprowadzania i odwoływania różnego rodzaju akcji promocyjnych, które będą unormowane postanowieniami odrębnych regulaminów.

 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu wywołane siłą wyższą, nieuprawnionym działaniem osób trzecich lub brakiem kompatybilności Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 12.05.2021r.